Hver eneste dansker smider hvert år møbler og brædder på affaldspladsen, svarende til to kommoder eller tre europapaller, som løbende skal bortskaffes, brændes eller deponeres. På årsbasis bliver det til cirka 50 kg træaffald for hver af os, børn som voksne. Det svarer til mere end 100 kg træaffald for hver husstand. Men hvorfor ikke genanvende træet i stedet og få en merværdi og et bedre miljø ud af naturens egne ressourcer?

Faktisk er genanvendelse af affaldstræ den bærende idé bag produktionen af danske spånplader til møbler, køkkener, gulve og vægge hos Novopan Træindustri på Djursland, der er en del af europæiske Kronospan. Her forvandler man årligt mere end 220.000 tons træaffald til nye møbel- og byggeplader. Forbruget af affaldstræ svarer til et lastvognstræk hver time døgnet rundt, og gør dermed Kronospan til en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder i så godt som al ubemærkethed. Mere end 70% af træet i hver eneste spånplade er genanvendt af affaldstræ fra kommunale affaldspladser kombineret med spåner og træ rester fra vinduesfabrikker, køkkenproducenter og beslægtede virksomheder inden for den danske træindustri.

Alle materialer sorteres og genanvendes

Det genanvendte træ i de danske spånplader opsamles på danske affaldspladser samt i træ- og møbelindustrien. Ved at genanvende og videreforædle træaffaldet til nye spånplader reduceres samtidig behovet for deponering og afbrænding. “En del af det træ, vi får ind, indeholder ofte beslag, søm, skruer og glas,” fortæller Peter B. Simonsen, der er produktspecialist hos Kronospan Danmark. “Derfor bruger vi en avanceret metode til maskinelt at nedbryde og sortere affaldet, så kun det rene træ går ind i produktionen af vore højtforædlede pladeprodukter. Frasorterede metaldele sorterer vi og sælger til omsmeltning og genanvendelse.”

Bæredygtigt og CO2-neutralt

“Ved at genanvende træaffald opnår vi den fordel, at energiforbruget og dermed CO2-belastningen reduceres betydeligt, fordi affaldstræet er væsentligt mere tørt end frisk træ fra skoven,” forklarer Peter B. Simonsen. Ifølge Miljøstyrelsen er genananvendelse af træ i sig selv bæredygtigt og CO2-neutralt. Ved i stigende grad at bruge træbaserede løsninger bidrager man aktivt til, at jordens råstoffer rækker længere, og at CO2-belastningen reduceres.

“Vi kan genanvende gamle spånplader og andet træaffald rigtig mange gange. Og så er det rart at tænke på, at når alle disse nye spånpladeprodukter er opbrugt og bliver kasseret, så vender de tilbage til os som et bæredygtigt råstof til nye spændende
spånpladeprodukter,” tilføjer Peter B. Simonsen.

Frontløber i den cirkulære økonomi

For danske Kronospan har det været naturligt at tilvælge affaldstræ som deres primære råvare og supplere med friske træfibre.
Op mod tre fjerdedel af træet i spånpladerne kommer i dag fra genanvendelse af blandt andet kasserede møbler, spånpladerester fra møbelindustrien, træ fra nedbrydning, gamle paller og udtjente kabeltromler. De øvrige råvarer er friskt træ enten som fraskær i træindustrien eller som tyndingstræ fra vores skove, som på denne måde genanvendes i stedet for at blive brændt.

“Ved bevidst at vælge en cirkulær tilgang til produktionen af vores spånplader er vi både med til at øge beskæftigelsen og velfærden i Danmark, og medvirker derudover til at beskytte vores skove mod overforbrug,” forklarer Peter B. Simonsen. “Beregninger viser, at vælger vi at genanvende og forarbejde træ i stedet for at brænde det, skaber vi arbejdspladser i træindustrien svarende til ca. 54 mandetimer pr. ton tørt træ mod kun to mandetimer, hvis vi brændte det.”

Mere bæredygtigt byggeri

Byggematerialer og konstruktioner belaster klimaet meget forskelligt. Samtidig betyder en ukritisk anvendelse af ikke- fornyelige materialer, at vi tærer unødigt på jordens naturlige råstoflager. “Ved at øge brugen af træbaserede materialer i byggeriet kan vi være med til at fremme den miljømæssige bæredygtighed og mindske CO2-belastningen,” pointerer Bjarne Lund Johansen, der er arkitekt og indehaver af rådgivningsfirmaet Nexttool. I EU kommer op mod en tredjedel af alt affald fra byggeriet. Størstedelen deponeres, en mindre del afbrændes og kun 20-30% genanvendes. I Danmark er genanvendelsesprocenten noget højere. Den teknologiske udvikling har imidlertid vist, at når det gælder brug af træ, kan vi genanvende affaldstræ til nye produkter, f.eks. spånpladegulve med gulvvarme, og dermed være med til at beskytte naturen og vores skove mod overforbrug.

Energibesparelser flytter fokus

Energiforbruget til opvarmning har i årevis været hovedårsagen til CO2-belastningen fra vores boliger og ejendomme, men i takt med øgede krav til reduceret energiforbrug til opvarmning og omlægningen fra fossile til vedvarende energiformer vil klimabelastningen fra produktion af byggemateriale fremover veje tungere i byggeriets samlede klimaregnskab.

“Beregninger foretaget af International Institute for Environment and Development viser, at for hver m3 træ, der bruges i byggeriet i stedet for materialer baseret på anvendelse af fossile ressourcer, vil CO2-belastningen blive reduceret med gennemsnitlig 1,1 ton CO2. Tillægger vi de 0,9 ton CO2, der bindes i træprodukter, når træet bruges til f.eks. spånplader, så sparer hver kubikmeter træ atmosfæren for ca. to ton CO2,” forklarer Bjarne Lund Johansen. “Øger vi både genanvendelsen og brugen af træbaserede byggeprodukter og tilsvarende fornyelige byggematerialer, f.eks. til spånplader og trægulve, og sørger vi for at bruge restprodukterne til bioenergi i fremstillingen, vil vi aktivt kunne reducere CO2-udledning og dermed klimabelastningen mærkbart.”
Kronospan ApS

← Gå Tilbage